Patron                                                                 Mr. T. Santhosam

President                                                            Mr. Navaratnam Shankar            

Secretary                                                            Mr. V. Baskaran

Treasurer                                                            Mr. S. Mageshwaran

Vice President                                                         Mrs. R. Selina

                                                                                Mr. S. Ravindhrakumar

                                                                                Mr. S. Thirukeswaran

                                                                                Mr. T. Udayakumar

                                                                                Mr. A. Arunakumar

Vice Secretary                                                   Mrs. Ana Joseph

                                                                          Mr. A. Pari         

Vice Treasurer                                                   Mr. P. Suresh

Sports Development Secretary                  Mr. T. Navaratnam

Finance Development Secretary                Mr. S. Rajasekaran

Culture Development Secretary                 Mr. T. Udayakumar

School Development Secretary                  Mr. S. Segar

Membership Development Secretary         Mr. M. Kanagaraja

Members                                                                  Mr. I. Varradhan

                                                                                Mr. N. Mayilraja

                                                                                Mr. S. Sureshkanna

                                                                                Mr. S. Kanagaratnam

                                                                                Mr. R. Nadaraja

                                                                                Mrs. K. Nirmala

                                                                                Mr. P. S. Saravanan

                                                                                Mr. R. Sivadhas

                                                                                Mr. S. Velan

                                                                                Ms. V. Sharmila

                                                                                Mrs. S. Jodhi

                                                                                Mr. R. Aravindha Kannan

                                                                                Mrs. R. Dhevaranjidhan               

Auditor                                                                     Mr. R. Vetrichelvan

                                                                                Mr. L. Sedhuraman