கொழும்பு விவேகானந்தா கல்லூரி தமிழை வளர்ப்பதில் அருந்தொண்டாற்றிய நாவலர் பெருமானை அடியொற்றி வடகொழும்பில் விவேகானந்தா சபையினரால் 1926இல் நிறுவப்பெற்றதே இன்று தேசியப் பாடசாலையாக விளங்கும் எமது விவேகானந்தா கல்லூரியாகும்.

Read more...

As a President of the Old Student Association, It gives me a great pleasure to being a part of this auspicious occasion. This is the day we launching our new website. It has been 23 years since the inception of our

Read more...

I consider it a great privilege and honor to be elected as the Secretary of the Old Students Association (OSA) of Vivekananda College for the year 2012/13.I am proud to note that the Old Students Association (OSA)

Read more...

பாடசாலையின் உள்ளக செயற்பாடுகளின் போது அதிக நேகிழ்வு தன்மையை பெற்றுக்கொடுத்தல், பாடசாலை முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளின் போது பகிரங்க தன்மையை அதிகரித்தல் பாடசாலை சமூகத்தின் தேவைகளுக்கு அதிக உணர்வினை காட்டல்,

Read more...

பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கமானது குறித்த ஒரு பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவர்களின் கல்வி அபிலாஷைகளை ப+ர்த்தி செய்யும் வகையில் பாடசாலையை அபிவிருத்தி செய்தல் இப்பகுதியை சேர்ந்த மக்களின் வாழ்;

Read more...

Old Students Association of Vivekananda College, shares the joy and happily participates, at the Celebration of the College's 88th Anniversary which falls on 24 March 2014.

Read more...

Attractive things work better when you wash your car, It drives better doesn't it? :) We have organised a car wash fund raising program.. So please join with us.. NOT JUST YOU WITH YOUR CAR!! LOVE CAR <3

Read more...

In present society woman's role is wide and challengeable. She faces many obstacles in her foreword steps. Come and join with us to get advice from professionals and share your experiences. Give a relaxed moment to your mind and soul and take part in yoga exercises and beauty tips from a professional beautician, Enjoy tasty food in our stalls, Take part in challenging games and have fun....

Read more...

Advertisements