ADMINISTRATION COMMITTEE 2010 / 2012

Patron                                                                  Mr. I. Rasaratnam

President                                                            Mr. S. Arulkumar

Secretary                                                             Mr. T. Uthayakumar

Treasurer                                                            Mr. S. Rajasekaran

Vice President                                                   Mr. P. Suresh

                                                                                Mr. K. Ganemamoorthy

                                                                                Mr. Thirukeswaran

                                                                                Mr. A. Thirunavukkarasu

                                                                                Mr. G. Murugananthan

Vice Secretary                                                   Mr. N. R. Muneeswaran

Vice Treasurer                                                   Mr. T. Robinson

Sports Development Secretary                  Mr. P. Thirukkumaran

Finance Development Secretary               Mr. S. Baskar

Culture Development Secretary                Mr. S. Subash Kumar

School Development Secretary                 Mr. S. Mohanasundaram

Membership Development Secretary    Mr. R. Nadaraja Sridaran

Members                                                            Mr. P. Navaratnaraja

                                                                                Mr. P. Inbaraj

                                                                                Mr. V. S. Kumaran

                                                                                Mr. S. Sivakumar

                                                                                Mrs. Selina Ramadas

                                                                                Mrs. S. Jodhi

                                                                                Mr. S. Sureshkumar

                                                                                Mr. T. Thuraiyananthan

                                                                                Mr. R. Divagar

                                                                                Mr. K. Vishnuvaradhan

                                                                                Mr. P. Satheesh

                                                                                Mr. R. Aravindha Kannan

                                                                                Mr. K. Pradahp

                                                                                Mr. K. Prathaban

                                                                                Mr. S. Segar

                                                                                Mr. S. Jenson

                                                                                Mr. S. Kumareswaran

                                                                                Mr. S. Velavan

Auditor                                                                 Mr. T. Robinson