ADMINISTRATION COMMITTEE 2012 / 2013

Seated (L-R):- Mr. S.Arul Kumar (VP), Mr. P.Thirukkumaran (Sports Dev. Sec.), Mr. M.Thiyagarajah (Aditor), Mr. T.Robinson (Treasurer), Mr. P.Suresh (President),  Mrs. V.Parasuraman (Patron / Principal), Mr. R.Aravindha Kannan (General Secretary), Mr. P.Inbaraj (Asst. Secretary), Mr. S.Baskar (Finance Dev. Secretary), Mr. V.Chandrasekaran (School Dev. Secretary), Mr. S.Meenachisundaram (VP)

Standing (L-R):- Mr. M.Ravindran, Mr. R.Pradeep, Mr. R.Naresh Kumar (Asst. Treasurer), Mr. K.Pradahp (Membership Dev. Secretary), , Mr. G.Murugananthan, Mr. K.Prathapan, Mr. M.Rodney, Mr. S.Jeyaprakash (VP), Mr. S.Subash Kumar, Mr. M.Manoharan, Mr. S.Sureshkumar, Mr. S.Pradeep, Mr. R.Lojinath, Mr. P.Suresh Kumar (Media Secretary), Mr. S.Maheshwaran

Absentees :-  Mr. T.Udayakumar (Cultural Dev. Secretary), Mr. N.Kannan (VP), Mr. A.Thirugnanakumar (VP), Mr. K.Vishnuvarthan, Mr. S.Jagatheeswaran, Mr. A.Vijayasundar

Patron

Mr. V. Parasuraman 

President

Mr. Periyasamy Suresh

Secretary

Mr. Rajendran Aravindha Kannan

Treasurer

Mr. Thiruchelvam Robinson

Vice President

Mr. S. Arul Kumar

Mr. N. Kannan

Mr. S. Meenachisundaram

Mr. A. Thirugnanakumar

Mr. S. Jeyaprakash

Vice Secretary

Mr. P. Inbaraj

Vice Treasurer

Mr. R. Naresh Kumar

Sports Development Secretary

Mr. T. Udayakumar

School Development Secretary

Mr. V. Chandrasekaran

Membership Development Secretary

Mr. K. Pradahp

Media Secretary

Mr. P. Suresh Kumar

Members

Mr. S. Subash Kumar

Mr. G. Murugananthan

Mr. R. Lojinath

Mr. M. Ravindran

Mr. K. Vishnuvarthan

Mr. R. Pradeep

Mr. S. Sureshkumar

Mr. K. Prathapan

Mr. S. Maheshwaran

Mr. M. Rodney

Mr. S. Jagatheeswaran

Mr. S. Pradeep

Mr. M. Manoharan

Mr. A. Vijayasundar

Auditor

Mr. M. Thiyagarajah