ADMINISTRATION COMMITTEE 1994 / 1995

Patron                                                                  Mr. S. Thillainathan

President                                                            Mr. S. Danabalan

Secretary                                                             Mr. Sinaiya Pandiyaraja

Treasurer                                                            Mrs. K. Nirmala

Vice President                                                   Ms. Chandradevi

                                                                                Mr. P. Sakthivel

                                                                                Mr. M. ganeshan

                                                                                Mr. C. Sandar

                                                                                Mr. M. Kanagaraja

                                                                                Mr. Arunakumar

Asst. Secretary                                                  Ms. M. N. Renuka

                                                                                Mr. R. Rajasekaran

Asst. Treasurer                                                 Mr. C. Sundar

Sub Committee Secretaries                         Mr. S. Ravindrakumar

                                                                                Mr. M. Rajendran

                                                                                Mr. T. Balachandran

                                                                                Mr. P. Renganathan

                                                                                Mr. K. Subramaniam

Committee Members                                    Mr. R. Muthusamy

                                                                                Mr. T. Ramesh

                                                                                Mr. K. Navaratnam

                                                                                Mr. R. Sivapragasham

                                                                                Mr. V. Mylvaganam

                                                                                Mr. S. Sekar

                                                                                Mr. S. Thirukeswar

                                                                                Mr. S. Sakthi Vickneswaran

                                                                                Mr. Ana Joseph

                                                                                Mr. N. Nadaraja