ADMINISTRATION COMMITTEE 2005 / 2006

Patron                                                                  Mr. T. Santhosam

President                                                            Mr. S. Thirukkeswaran

Secretary                                                             Mr. S. Ravindrakumar

Treasurer                                                            Mr. T. Thuraiyananthan

Vice President                                                   Mr. N. Shankar

                                                                                Mr. A. Arunakumar

                                                                                Mr. P. Balraj

                                                                                Mrs. R. Selina

                                                                                Mrs. K. Nirmala

Vice Secretary                                                   Mr. Ana Joseph

                                                                                Mr. V. Baskaran

Vice Treasurer                                                   Mr. S. Mageshwaran

Sub Committee Secretaries                         Mr. P. Suresh

                                                                                Mr. R. Nadaraja

                                                                                Mr. S. Segar

                                                                                Mr. S. T. Shanmugasuntharam

                                                                                Mr. T. Navaratnaraja

Members                                                            Mr. I. Varathan

                                                                                Mr. R. Aravindha Kanna

                                                                                Mr. S. Velavan

                                                                                Mr. S. Kanagaratnam

                                                                                Mr. M. Rajendran

                                                                                Mr. S. Sanjeewan

                                                                                Mr. S. Sasikumar

                                                                                Mr. V. Muralidaran

                                                                                Mr. S. Subashkumar

                                                                                Mr. T. Udayakumar

                                                                                Mr. S. N. Maylraj

                                                                                Mr. S. Rajasegaran

                                                                                Mrs. S. Jothy

                                                                                Mrs. R. Devaranjitham

Trustee Board                                                   Mr. K. Malarmaran

                                                                                Mr. V. Ravindran

                                                                                Mr. J. Jeyakumar

                                                                                Mr. Pon Sakthivel

                                                                                Mr. S. N. Kaliraj

Advising Committee                                       Mr. Navaratnam

                                                                                Mr. T. Ganesharaja

                                                                                Mr. M. Muthusamy

                                                                                Mr. S. Pandiyaraj